Tâm sự Suy nghĩ về cuộc sống

Danh mục bài viết Tâm sự

Phát triển sản xuất theo hướng bền vững

Công ty cổ phần Hồng Minh landlight đã bước đầu thành công trong việc đưa ra thị trường các sản phẩm từ dự án sản xuất hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học phục vụ trong trồng trọt và chăn nuôi đảm bảo an toàn, cải thiện môi trường.